Homepage Kleinvee.nl
   home   inloggen

 

Algemene Voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken bent u gebonden door en stemt u in met de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen.

De "website" betekent: deze website zoals openbaar gemaakt door aWebsheep gevestigd te Utrecht, verder genoemd “de beheerders”.

Deze website bevat tevens links naar websites van derden en websites van derden kunnen links naar deze website bevatten. Dergelijke websites zijn door de beheerders niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De beheerders wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat de aWebsheep de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

De beheerders hebben de door gebruikers geplaatste advertenties niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Het feit dat een advertentie op de website staat betekent niet dat de beheerders de producten en diensten van een derde aanbeveelt of goedkeurt. De beheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijk indien een gebruiker een advertentie plaatst, welke strijdt met algemeen aanvaarde waarden en normen, welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving en welke mogelijk een afbeelding bevat waarop anderen dan adverteerder rechten kunnen doen gelden.

Advertenties op deze site moeten tenminste voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. advertenties moeten betrekking hebben op vraag en aanbod van kleinvee en kleine dieren
b. advertenties moeten de naam van de inzender weergeven; anonieme advertenties of advertenties met kennelijk gefingeerde namen zijn niet toegestaan
c. Advertenties mogen niet in strijd zijn met het welzijn van de dieren
d. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wet en de goede zeden.

Er zal voortdurend toezicht op de site uitgeoefend worden om er voor te zorgen dat deze niet op een oneigenlijke manier gebruikt wordt. Advertenties die niet aan de doelstellingen van de beheerders beantwoorden zullen zonder kennisgeving verwijderd worden.

De inhoud van de Website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.

De beheerders spannen zich in om nauwkeurige en actuele informatie in deze Website op te nemen. De beheerders staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het gebodene.
De beheerders aanvaarden geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. De beheerders wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Aan de op de Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerders staan er tevens niet voor in dat de Website foutloos of onafgebroken functioneert.

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de beheerders of derden. U krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om online kennis te nemen van de Website. Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de beheerders.

De kans op misbruik door derden van dataverkeer van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens worden door de gekozen werkwijze en opzet van de website tot een minimum te beperkt. De beheerders aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid te dezer zake.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de beheerders persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• het door aWebsheep te Utrecht verwerken van gegevens ten behoeve van het doen van eventuele passende aanbiedingen
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van de beheerders.

De beheerders kunnen deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze website en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht 6 september 2006

 

   Algemene Voorwaarden  |  Contact